Zpět do obchodu

Registrace

Obchodní podmínky

– v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu (dále jen e-shopu) prodávajícího.

OBECNÁ USTANOVENÍ

Prodávající: Miroslav Vojtek, Vršovicka 62, 101 00 Praha 10, IČO:07684959

E-shop je prodávajícím provozován na webových stránkách www.pelagic.cz  (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“). Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce.

Kupující převzetím zboží od prodávajícího, nebo převzetím od přepravce souhlasí s níže uvedenými obchodními podmínkami a reklamačním řádem.

 

ZPŮSOBY DODÁNÍ ZBOŽÍ

Objednané zboží zašleme kupujícímu poštou nebo jiným způsobem dopravy dle Vašeho výběru z námi nabízených možností. Cena poštovného se může ve zvláštních případech lišit podle váhy objednaného zboží či rozměrů zásilky. Zabalení zboží je již v ceně zboží. V případě nevyzvednutí zásilky kupujícím si prodávající vyhrazuje právo připočítat vzniklé náklady za poštovné při opětovném zaslání zboží.

 

ZPŮSOBY PLATBY ZA OBJEDNANÉ ZBOŽÍ

 1. a) bankovním převodem: mBank, č. ú.: 670100-2215701591/6210

Při platbě bankovním převodem nejprve vyčkejte na potvrzující email s údaji k platbě. Teprve po připsání vaší platby na náš účet je zboží odesláno přepravci k dodání na zvolenou adresu. Při platbě bankovním převodem použijte číslo objednávky jako variabilní symbol. Platba složenkou není možná.

 1. b) na dobírku – hotově při převzetí zboží:

Zboží zaplatíte až při jeho dodání přímo doručiteli daného přepravce.

 

TERMÍN DODÁNÍ – DODACÍ LHŮTY

Pokud je zboží skladem (u každého produktu v e-shopu je tato informace uvedena) je obvyklá dodací lhůta do 4 pracovních dnů (negarantováno!), není-li uvedeno jinak nebo vás telefonicky či emailem neinformujeme o změně. Pokud zboží skladem není a je tak zřetelně označeno v e-shopu pojmem „není skladem“, resp. „vyprodáno“, „nedostupné“, nebo „na objednávku“ – takové zboží lze vložit do košíku a objednat, ale za podmínek prodloužené dodací lhůty, která může činit i přes 8 týdnů (o přesné době dodání vás telefonicky či emailem budeme informovat – zboží je objednáno přímo v centrále v Los Angeles, CA, USA). Pokud zboží skladem není a je zřetelně označeno v e-shopu pojmem „již nedostupné“ – takové zboží nelze vložit do košíku a objednat.

 

INTERNETOVÁ OBJEDNÁVKA V E-SHOPU

Po vytvoření a odeslání objednávky zboží v e-shopu obdrží zákazník automatizovanou zprávu na jím uvedený email, která obsahuje informace o přijetí, způsobu další komunikace a přesné specifikaci objednaného zboží včetně cen a způsobu doručení. V případě chybných údajů musí toto kupující ihned oznámit prodávajícímu! Objednávka je platná až po uskutečnění telefonického nebo e-mailového potvrzení zaměstnancem společnosti prodejce.

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.

Kupující svým nákupem souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

 

ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY KUPUJÍCÍHO

V případě, že kupující uvede do poznámky v objednávce zvláštní přání nebo požadavek, vyhrazuje si prodávající právo kdykoliv od smlouvy odstoupit až do okamžiku předání objednaného zboží.

 

PLATNOST CENY

Ceny zboží mohou být aktualizovány denně, vždy platí aktuální cena uvedena v momentu objednání na webových stránkách www.pelagic.cz .

 

ZBOŽÍ NA OBJEDNÁVKU, ZÁLOHA PŘI OBJEDNÁNÍ

Specifický sortiment, který je označen „na objednávku“, je v případě zájmu kupujícího, nutné nejprve uhradit ve výši 100% jeho kupní ceny. U objednávek nad 10.000,- Kč (resp. 370,- Euro pro zákazníky ze Slovenska) je povinen kupující uhradit nevratnou finanční zálohu v obvyklé výši 50% z prodejní ceny zboží nebo uhradit kupní cenu před odesláním zboží. Prodávající si v těchto případech vyhrazuje potvrzení objednávky ze strany kupujícího telefonicky.

 

DAŇOVÝ DOKLAD, ZÁRUČNÍ LIST

Daňový doklad je součástí zásilky s objednaným zbožím. Záruční list je vystaven v závislosti na podmínkách výrobce PELAGIC, Inc., USA. V případě, že doručená zásilka obsahuje pouze daňový doklad, slouží tento doklad zároveň jako záruční list.

 

ZÁRUKA, REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

Veškeré nepopsané skutečnosti se řídí Občanským zákoníkem a zákonem O ochraně spotřebitele v platném znění. V případě zakoupení zboží v rámci podnikatelské činnosti se postupuje při reklamaci dle příslušných ustanovení Obchodního zákoníku v platném znění.

 

INFORMACE A PORADENSTVÍ

Všechny poskytnuté a publikované údaje o vhodnosti a možnostech použití dodávaného zboží jsou sdělovány podle nejlepšího vědomí prodávajícího. Představují však pouze jeho hodnoty zkušeností a informací, které prodávající sám získal od výrobce či svého dodavatele.

 

PŘEVZETÍ ZÁSILKY

Kupujícímu se nedoporučuje přebírat od přepravce poškozenou zásilku! A ihned kontaktovat naše reklamační oddělení. V případě převzetí poškozené zásilky je nutné toto písemně potvrdit se zaměstnancem přepravní firmy, který tuto zásilku doručí. K reklamaci je pak přistupováno ve spolupráci s přepravní službou. Po převzetí zboží je doporučeno zboží bez zbytečného odkladu zkontrolovat a případné zjištěné vady co nejdříve nahlásit písemně na e-mail pelagic@email.cz. Způsob popsání vady a další potřebné informace, jsou uvedeny v článku „Reklamace zboží“.

 

ODPOVĚDNOST PRODÁVAJÍCÍHO ZA VADY, PODMÍNKY UPLATNĚNÍ SVÝCH PRÁV

Práva z vadného plnění jsou uvedena v Občanském zákoníku v §2161 a dalších. Kupující má mimo jiné níže uvedená práva:

Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady, projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Datum prodeje je vyznačeno na prodejním dokladu (daňovém dokladu) nebo na záručním listu.

 

VÝSKYT VADY DO 6 MĚSÍCŮ OD PRODEJE

Pokud se vyskytne vada ve lhůtě 6 měsíců od data prodeje, má kupující právo požadovat dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se vada týká jen části věci, může kupující požadovat výměnu jen této součásti. Není–li to možné, má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy.

 

VÝSKYT VADY PO 6. MĚSÍCI OD PRODEJE

 1. Vadné plnění je podstatným porušením kupní smlouvy: zákazník volí z následujících možností:
  • Odstranění vady dodáním nově věci nebo věci chybějící
  • Odstranění vady opravou věci
  • Poskytnutí přiměřené slevy
  • Odstoupení od kupní smlouvy

Zvolenou variantu oznámí zákazník písemně prodávajícímu při uplatnění reklamace a tato informace bude zapsána do reklamačního protokolu.

 1. Vadné plnění je nepodstatným porušením kupní smlouvy: zákazník volí z následujících možností:
  • Odstranění vady
  • Poskytnutí přiměřené slevy

Právo z vadného plnění se nevztahuje:

 • nesprávným použitím výrobku
 • na vady vzniklé běžným používáním
 • nesprávným skladováním
 • na vady vzniklé mechanickým poškozením a opotřebením
 • na vady vzniklé živelnou pohromou (voda, písek, požár, …)
 • na vady vzniklé úmyslným poškozením

U zboží prodávaného za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána. Tato vada je vyznačena na prodejním dokladu nebo na záručním listu.

U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů. Prodávající neodpovídá za škodu způsobenou funkčností nebo poruchou výrobku. Prodávající dále neodpovídá za případné vady zboží, na které byl kupující v době uzavírání smlouvy upozorněn a současně převzetí zboží neodmítl nebo je sám způsobil. Jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím.

 

REKLAMACE ZBOŽÍ

Kupující v případě reklamace výrobku značky PELAGIC zakoupeného u společnosti Miroslav Vojtek, Vršovická 62, Praha 10, 10100 postupuje takto:

Informujte nás o reklamaci nejprve telefonicky a poté písemně e-mailem, po odsouhlasení naším pracovníkem posílá reklamované zboží doporučeně (ne na dobírku) na adresu sídla firmy: Miroslav Vojtek, Vršovická 62, Praha 10, 10100. V zásilce je zopakován stručný popis závady – reklamace, adresa odesílatele včetně telefonického kontaktu a emailu.

Je nezbytně nutné dodat spolu s reklamovaným zbožím veškeré součásti, které mohou s vadou souviset, případně důkaz projevu vady, která vzniká pouze občas, specifikaci práv, která chcete v souvislosti s reklamací uplatnit, kopii prodejního dokladu a záručního listu (pokud byl přiložen).

Zásilka s reklamovaným zbožím musí být dodána v řádném bezpečném obalu jako cenný balík.

Uvedená doporučení nemají vliv na možnosti a práva spotřebitele vyplývající z Občanského zákoníku a zákonu „O ochraně spotřebitele“ v platném znění a mají sloužit pouze pro co nejrychlejší vyřízení reklamace výrobku.

Prodávající, po prozkoumání předložených dokladů a zběžné prohlídce reklamovaného zbo­ží:

 • Uzná reklamaci jako oprávněnou a na místě přijme reklamované zboží do reklamačního řízení a o tomto pořídí písemný zápis
 • Reklamaci přijme a jako neoprávněnou na místě zamítne a reklamované zboží vrátí kupujícímu
 • Reklamované zboží přijme k odbornému posouzení, na základě jehož výsledků bude reklamace buďto uznána za oprávněnou a řádně vyřízena, nebo bude zamítnuta a zboží bude vráceno kupujícímu.

O tom, kdy bylo právo z odpovědnosti za vady uplatněno, jakož i o provedení opravy a době jejího trvání, případně o způsobu vyřízení reklamace, vydá prodávající kupujícímu písemné potvrzení – reklamační protokol.

Reklamace, včetně odstranění vady, musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty může kupující požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.

 

STORNO OBJEDNÁVKY

 1. Storno objednávky ze strany kupujícího:

Objednávku může kupující stornovat telefonicky na zákaznické lince nebo emailem na pelagic@email.cz až do chvíle, než s vámi náš pracovník potvrdí objednávku a dopravu zboží k vám. V písemné formě musí storno obsahovat číslo objednávky. Toto číslo je uvedeno v automatické odpovědi, kterou obdržíte na váš kontaktní e-mail po úspěšném vytvoření objednávky.

 1. Storno objednávky ze strany prodávajícího:

Prodávající má právo nepotvrdit objednávku, nebo od objednávky odstoupit, viz „Odstoupení od kupní smlouvy uzavřené pomocí komunikace na dálku“. Prodávající si vyhrazuje právo na odstoupení od kupní smlouvy po opakovaném (druhém) nepřevzetí zásilky ze strany kupujícího. Před odstoupením je prodávající vždy povinen informovat zákazníka o této skutečnosti.

 

Odstoupení od kupní smlouvy uzavřené pomocí komunikace na dálku

Kupující má v souladu s platnými zákony právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě do 14 dnů od data převzetí. V této lhůtě musí kupující odeslat odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Kupující následně vrátí zboží prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději ho ale musí odeslat na vlastní náklady do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy. Prodávající vrátí kupujícímu peníze ve lhůtě 14 dnů od odstoupení kupujícího od smlouvy, nejdříve ale v okamžiku převzetí vraceného zboží prodávajícím, nebo pokud kupující prokáže, že vrácené zboží odeslal prodávajícímu. Kupující má kromě kupní ceny zboží právo na vrácení nákladů souvisejících s dopravou zboží, kterou prodávajícímu uhradil, nejvýše však ve výši ceny nejlevnější nabízené dopravy prodávajícího.

Odstoupení od kupní smlouvy musí kupující zaslat písemně poštou na adresu sídla firmy: Miroslav Vojtek, Vršovicka 62, Praha 10, 10100 – toto je i adresa pro zaslání vraceného zboží, nebo emailem na adresu pelagic@email.cz.

Odstoupení od kupní smlouvy bude zamítnuto, pokud:

 • Kupující neodešle zboží zpět před uplynutím 14 dnů ode dne, kdy oznámil prodávajícímu, že odstupuje od této smlouvy
 • Zboží bylo dodáno v uzavřeném obalu a kupujícím bylo toto zboží po dodání z obalu vyňato a z hygienických důvodů je nelze vrátit
 • Zboží bylo upraveno podle přání Kupujícího (tzv. na zakázku)
 • Zboží na objednávku
 • Kupující je podnikatelem anebo právnickou osobou

Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Ochrana osobních údajů

Uskutečněním nákupu zboží v e-shopu dává kupující prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely prodávajícího – pro zasílání obchodních informací. Tento souhlas lze odvolat zasláním písemného nesouhlasu se zpracováním osobních údajů na adresu prodejce. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s platnými zákony České republiky, hlavně pak se zákonem č. 101/200 Sb. o ochraně osobních údajů.

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Práva z vadného plnění kupujícímu zaniknou, pokud nebyla uplatněna v zákonné záruční době.

Tento obchodní a reklamační podmínky nabývají platnost dne 30. 8. 2015. Změny obchodního a reklamačního řádu vyhrazeny.

Zpět do obchodu